S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L., CIF 23576046 J33/552/2008 respectă confidenţialitatea propriilor Clienţi şi vizitatori şi se obligă să protejeze datele şi informaţiile personale ale acestora. Prezenta Politică de Confidenţialitate („Politica”) are în vedere website-ul www.piriumorii.ro (denumite în mod colectiv „Website”).

Declarăm că nu colectăm nici un fel de date, informaţii personale identificabile în momentul vizitării Website-ului, cu excepţia situaţiilor în care dumneavoastră consimţiţi să ni le furnizaţi sau în cazurile expres prevăzute de prezenta Politică.

Prezentele declaraţii descriu principiile noastre generale în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale aparţinând Clienţilor Website-ului (consideraţi a fi cumpărători ai oricărora dintre serviciile disponibile pe Website) precum şi cele aparţinând vizitatorilor Website-ului. Vrem să ne asigurăm că înţelegeţi modalităţile în care vom folosi sau nu informaţiile pe care ni le încredinţaţi. Pentru a înţelege propriile dumnevoastră drepturi, vă sfătuim să citiţi prezenta Politică.

In ceea ce priveşte vizitatorii, S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L. a structurat Website-ul astfel încât, să poată fi vizitat fără să fie nevoie de identificarea sau dezvăluirea niciunei informaţii personale. Informaţiile de bază colectate sunt folosite pentru analiza traficului, îmbunătăţirea conţinutului Website-ului şi a percepţiei publice vizavi de acesta.

I. Informaţiile prelucrate şi scopul colectării datelor personale

Pe perioada vizitării Website-ului, propriul server colectează informaţii de bază care includ adresa IP, timpul şi durata accesării site-ului şi paginile vizualizate, nici una dintre aceste date de trafic nereprezentând informaţii identificabile, cu excepţia cazului când acestea sunt necesare preveniri unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic.

Folosim cookie-uri?

Da. Cookie-urile îmbunătățesc accesul la site-ul nostru și identifică vizitarea repetată. Mai mult decât atât, cookie-urile noastre sporesc experiența unui utilizator prin urmărirea și direcționarea în funcție de interesele lui/ei. Această utilizare de cookie-uri, cu toate acestea, nu este în nici un fel legată de orice informație personală de identificare de pe site-ul nostru.

Prin completarea formularului de contact de pe site-ul www.piriumorii.ro, va exprimati acordul expres si neechivoc ca datele furnizate de Dvs. in mod liber, constient si informat sa fie prelucrate de catre S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L. Prin completarea formularului, Dvs. aveti obligatia sa furnizati informatii adevarate, corecte, si actuale despre dumneavoastra, asa cum sunt acestea specificate in formularul de contact.

Conform cerinţelor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care vă aparţin.

Scopul colectării datelor este: marketing-ul şi publicitatea serviciilor S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L., nefiind comunicate niciunei terţe persoane, cu excepţia cazului în care acestea sunt solicitate de autoritati publice pentru prevenirea, cercetarea şi reprimarea infractiunilor, autoritati în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

II. Care sunt drepturile dvs. cu privire la datele personale

Potrivit Legii nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra acesupra acestora, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

A) Dreptul de acces la date

Prin exercitarea acestui drept, veţi avea posibilitatea obţinerii în mod gratuit de la S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L. a confirmării faptului că datele dvs. personale sunt sau nu sunt prelucrate de S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L. Cererea dvs. va fi transmisă fără vreo justificare anume, trebuind însă precizată adresa fizică sau de poştă electronică unde veţi dori a vă fi comunicate informaţiile solicitate.

B) Dreptul de intervenţie asupra datelor

Dreptul de intervenţie asupra datelor poate fi exercitat în cazul în care constataţi sau sunt motive întemeiate să consideraţi că datele dvs. personale au fost prelucrate de către S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L. cu neîndeplinirea obligaţiilor transcrise în Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi care incumbă în acest sens operatorilor.

Pentru a fi întrunire cerinţele Legii nr.677/2001, operaţiunea de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

1. să fie efectuată cu bună-credinţă, în considerarea scopului declarat şi a dispoziţiilor legale în vigoare;

2. să fie realizată doar în baza consimţământului anterior dat de către persoanele a căror date sunt prelucrate;

3. să privească date colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;

4. să fie realizată exclusiv asupra unor date adecvate, pertinente, exacte şi actualizate;

5. să privească date stocate într-o formă care să permit identificarea persoanelor vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

În cazul neconfonformării S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L. cu oricare dintre obligaţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, veţi avea dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea menţionată.

C) Dreptul de opoziţie

Sunteţi proprietar de drept al tuturor datelor care vă privesc şi ajută la identificarea dvs. şi în această calitate aveţi dreptul de a vă opune, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul vreunei prelucrări. Cu toate acestea, vă amintim că, furnizarea incompletă sau necorespunzătoare a datelor personale ce vă aparţin ori retragerea încuviinţării prelucrării acestora de către S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L., va face imposibilă furnizarea către dvs. a serviciilor S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L.

Veţi avea însă dreptul de a vă opune, solicitând în mod gratuit şi fără vreo justificare, ca datele dvs. personale să fie prelucrate în scop de marketing direct. In această situaţie, exercitarea dreptului dvs. De opoziţie nu va avea nicio repercursiune asupra furnizării serviciilor S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L., singurul inconvenient fiind acela de a nu afla în timp util de noile produse oferite sau de existenţa promoţiilor disponibile pe Website.

D) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Orice persoană are dreptul solicita şi de a obţine:

1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţă profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

2. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la paragraful anterior.

E) Dreptul de a vă adresa justiţiei şi către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Incălcarea de către S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L. a oricărora dintre drepturile dvs. cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, vă dă dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopul apărării drepturilor garantate prin Legea nr.677/2001. În cazul în care, ca urmare a neconformării cu prevederile Legii nr.677/2001, veţi suferi un prejudiciu, veţi avea posibilitatea de a vă adresa instanţelor judecătoreşti din raza teritorială în care aveţi domiciliul în vederea remedierii pagubei astfel produse.

Oricare dintre solicitarile dvs. cu privire la exercitarea vreunuia dintre drepturile menţionate mai sus, va primi răspuns din partea S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L. în maxim 15 zile de la primirea unei cereri scrise, datate şi semnate transmisă de către dvs. la adresa de contact S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L.

III. În ce mod vom folosi informaţiile

S.C. Grup Tehno Dinamic S.R.L nu oferă, vinde şi nu furnizează niciunei terţe persoane vreuna dintre datele personale furnizate de către dvs. pe parcursul vizitelor Website-ului. Vom folosi datele de contact furnizate de dvs. cu scopul exclusiv al furnizării serviciului către dvs.

Vom dezvălui, de asemenea, astfel de informaţii, date personale, oricăror organisme abilitate, în concordanţă cu legile aplicabile şi tratatele internaţionale la care Romania este parte, în măsura în care există o obligaţie de furnizare a acestora.